Betalingsvoorwaarden

Verloskundige zorg wordt  vergoed vanuit de basisverzekering.  Facturen voor geleverde zorg worden door ons rechtstreeks ingediend bij je zorgverzekeraar. Je zorgverzekeraar zorgt voor de vergoeding. Je hoeft zelf niets te doen. De kosten voor verloskundige zorg vallen niet onder het verplichte eigen risico. Toch zijn daar een aantal uitzonderingen op. Hieronder zetten we dit op een rijtje. In de polisvoorwaarden van je eigen zorgverzekering staat wat jouw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Dat kan per verzekeraar verschillen. Vraag bij je eigen zorgverzekeraar na wat voor jou vergoed wordt en wat je zelf zal moeten betalen.

WELKE KOSTEN VALLEN NIET ONDER HET EIGEN RISICO?

Niet onder het eigen risico vallen de kosten van de volgende behandelingen:

 • Verloskundige hulp door een huisarts en een verloskundige;
 • Kraamzorg (je betaalt wel een eigen bijdrage) ;
 • Echo’s die zijn voorgeschreven door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog;
 • Ziekenhuisopname tijdens zwangerschap in verband met complicaties bij de zwangerschap;
 • Medisch noodzakelijke verloskundige hulp door een gynaecoloog;
 • Medisch noodzakelijke keizersnede
 • Gebruik van de verloskamer;
 • Ziekenhuisopname bij bevalling in het ziekenhuis;
 • 20-wekenecho;
 • Curettage na een miskraam.

WELKE KOSTEN VALLEN WEL ONDER HET EIGEN RISICO?

Wel onder het eigen risico vallen de kosten van de volgende behandelingen:

 • Bloedonderzoek;
 • Ambulance om naar het ziekenhuis te komen;
 • Medische nazorg na een bevalling (door gynaecoloog);
 • Gynaecologische hulp;
 • Vruchtwaterpunctie en vlokkentest;
 • Geneesmiddelen;
 • Hulp bij zwanger worden;
 • Vrijwillige curettage (abortus);
 • IVF-, KI-, ICSI- of IUI-behandelingen.

Voor de prenatale screening op down-, edwards-, en patau-syndroom, (combinatietest of NIPT) geldt een eigen bijdrage, dit wordt vanuit sommige aanvullende verzekeringen wel vergoed, vraag het na bij je eigen zorgverzekeraar.

WELKE KOSTEN KUN JE AANVULLEND VERZEKEREN?

Om de volgende kosten vergoed te krijgen kun je een aanvullende verzekering afsluiten:

 • Eigen bijdrage voor kraamzorg (€ 4,50 per uur voor kraamzorg aan huis);
 • Eigen bijdrage voor kraamzorg in het ziekenhuis (€ 18,00 per dag);
 • Eigen bijdrage voor poliklinische bevalling in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak); (ongeveer 360,-, dit verschilt per ziekenhuis)
 • Zwangerschapscursussen;
 • Verlengde kraamzorg;
 • Kraampakket;
 • Lactatiekundige hulp;
 • Bekkenfysiotherapie.

Niet verzekerde cliënten ontvangen zelf een rekening. De betalingsvoorwaarden, vastgesteld door de KNOV zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht per 01-01-1998 onder nr. 102188. Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar/zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

1. Betalingstermijn
Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.

2. Rente
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

3. Invorderingskosten
Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voor zover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

4. Bewijs
Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

5. Geschillenregeling
Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur.
Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Colofon
© Nederlandse Organisatie van Verloskundigen te Bilthoven, februari 1998
Betalingsvoorwaarden vastgesteld door de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 21 juni 1996 onder nummer 165/1996

 • Locaties

  • De praktijklocatie ‘De Vos van Steenwijklaan’

   De Vos van Steenwijklaan 34
   7902 NS Hoogeveen

  • Spreekuurlocatie Hollandscheveld

   Het Hoekje 43
   7913 BB Hollandscheveld

  • Spreekuurlocatie Zuidwolde

   Wolderhuus
   Zuideresweg 1a
   7921 JC Zuidwolde

  • Telefonisch spreekuur

   Maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 12:30 uur.
   0528-217101

  Ons werkgebied

  Wij verlenen verloskundige zorg in Hoogeveen en de omliggende dorpen Nieuw-Balinge, Tiendeveen, Nieuweroord, Nieuwlande, Geesbrug, Elim, Hollandscheveld, Noordscheschut, Alteveer, Kerkenveld, Zuidwolde, Ruinen, Echten, Fluitenberg, Pesse en Stuifzand.